Opozorilo FURS o poostritvi nadzora in kaznovanja v primeru programskih napak ali neupoštevanja tehničnih specifikacij pri pošiljanju podatkov v okviru davčnega potrjevanja računov 6. 6. 2016

02.06.2016 – Vir Inštitut za računovodstvo

Finančna uprava v svojih analizah prejetih podatkov ugotavlja nepravilnosti, ki so posledica programskih napak ali neupoštevanja tehničnih specifikacij pri pošiljanju podatkov v sistem davčnih blagajn, najpogosteje naslednje:

Finančna uprava opozarja, da bo v  primeru, da bo ugotovila tovrstne napake, izvedla ustrezne prekršovne postopke zoper kršitelje.  

Hkrati poziva zavezance, da preverijo ustreznost delovanja sistemov za davčno potrjevanje in jih o ugotovitvi ter odpravi ugotovljenih napak v sistemu davčnega potrjevanja računov obvestijo po e-pošti na elektronski predal: dev.blagajne.fu@gov.si.


Davke in prispevke bomo plačevali s 5-dnevnim zamikom 6. 6. 2016

02.06.2016 – Vir Inštitut za računovodstvo

Po predlogu Ministrstva za finance bi naj davke in prispevke po novem plačevali s 5-dnevnim zamikom (spomnimo: danes jih plačujemo hkrati z izplačilom dohodka, pred leti pa s 6-dnevnim  zamikom), velja za primere, ko plačujemo davek z davčnim odtegljajem.

FURS bi naj po novem pripravil tudi predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost, da bi ti lažje izpolnili svoje davčne obveznosti, gre za samozaposlene, družbenike, kmete, ki so obvezno ali prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko zavarovanje, davčnim zavezancem, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, in ostalim prostovoljno vključenim v obvezno pokojninsko zavarovanje, za katere FURS razpolaga s podatki za določitev davčne osnove.

Novosti so predvidene tudi za davčno inšpekcijski nadzor. Tako inšpektorju , če bo nadzor razširil še na druga obdobja ali na druge vrste davkov, ne bo všeč potrebno izdati sklepa o razširiti davčno inšpekcijskega nadzora, pred sestavo končnega zapisnika pa ne bo več dolžan zavezanca pisno seznanjati z rezultatom davčnega inšpekcijskega nadzora.

Uvedena bo možnost predložitve davčnega obračuna ali popravka davčnega obračuna znotraj davčnega inšpekcijskega nadzora, če bo to dovolil davčni organ (če bo zavezanec predložil davčni obračun, ki upošteva vse ugotovitve inšpektorja, ter hkrati plača 5 % obresti). V tem primeru zavezanec ne bo sankcioniran za prekršek, davčni nadzor pa se ne more ponoviti.

Poenostavitve so predvidene tudi za plačilo davčnega dolga v poenostavljeni prisilni poravnavi, nižje obresti pri odlogu plačila davka, samoprijavi, davčni izvršbi, pobotu… celoten predlog je v javni razpravi do 26.6.2016


FURS objavil navodila za poslovanje sobodajalcev 6. 6. 2016

30.05.2016  – Vir Inštitut za računovodstvo

Finančna uprava je v maju objavila brošuro s pojasnili za fizične osebe, ki se nameravajo ukvarjati s sobodajalstvom, torej za tiste, ki to dejavnost opravljajo le občasno (skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu) in gostom nudijo do 15 ležišč in so vpisane v Poslovni register Slovenije.

 Brošura ni namenjena fizičnim osebam, ki dejavnost sobodajalstva opravljajo kot samostojni podjetniki posamezniki (s.p.-ji) v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah –ZGD-1.

 V brošuri boste našli:

 Za podrobnejše informacije, ki niso v zvezi z davčnimi predpisi oz. v zvezi z obveznostjo plačevanja prispevkov za socialno varnost, predlagamo, da se obrnete na pristojna ministrstva.

Vse navedeno velja tudi za tiste, ki želijo legalno oddajati prek portala Airbnb.


Ali bomo »bolj« prostovoljno plačevali davčne obveznosti? 6. 6. 2016

02.06.2016 – Vir Inštitut za računovodstvo

Ministrstvo za finance  je v predlogu sprememb Zakona o davčnem postopku s ciljem spodbujati zavezance k prostovoljnemu plačevanju davčnih obveznosti predlagalo novo politiko zamudnih obresti, ki se povečujejo glede na težo kršitve in okoliščine, ali je davčni zavezanec kršitev odpravil sam ali pa je kršitev ugotovil davčni organ. sprememba višine obresti bi naj davčnim zavezancem dala priložnost, da izkoristijo institut samoprijave. Po novem bi naj  letne obrestne mere znašale:

Višina zamudnih obresti za zamudo plačila in obresti za predložitev davčne napovedi n davčnega obračunu po izteku zakonskega roka bi naj ostala nespremenjena (9 %).

Predlog sprememb je v javni obravnavi do 26.6., v postopku sprejema v Državnem zboru bo torej jeseni, ko vas bomo lahko obvestili o sprejetem predlogu.


Davek od dobička pravnih oseb 6. 6. 2016

20.05.2016 – Vir Inštitut za računovodstvo

Aprila je finančno ministrstvo razgrnilo predloge ukrepov za zagotavljanje strukturnega uravnoteženja javnih financ, med katere je na prvo mesto uvrstilo zvišanje davčne stopnje za obdavčitev dobička pravnih oseb.

Namesto dosedanjih 17 % bi naj po predlogu MF pravne osebe plačevale davek po stopnji 20 %, s čimer si obeta letno med 90 in 100 mio več pobranega davka. Za osvežitev spomina, kako smo davek plačevali v preteklosti, smo pripravili naslednjo preglednico:

Davek od dobička pravnih oseb Davčna stopnja %
plan MF za 2017 20
2013-2016 17
2012 18
2010-2011 20
2009 21
2008 22
2007 23
1995 -2006 25

 Iz predloga je moč razbrati tudi, da se planira uskladitev določb ZDDPO-2 in ZDoh-2 z veljavno zakonodajo – ukinitev olajšave za donacije političnim strankam in črtanje ugodnosti glede družb tveganega kapitala, prav tako pa davčno nepriznavanje amortizacija dobrega imena v ZDDPO-2. Drugi posegi (npr. v davčne olajšave) niso bili razgrnjeni.

Po posvetu z različnimi krogi ministrstvo pripravlja končne predloge, ki jih naj na vladi obravnavali junija ter predložili v proceduro v Državnem zboru v začetku julija. O končnih predlogih in poteku sprejema sprememb zakona vas bomo sproti obveščali.


MNENJA NAŠIH STRANK

Advertis IONEX averde promideja Agil Skalar zpm kovinoplastikadolenc

KONTAKTIRAJTE NAS

RSO Marija Osterman s.p.
Usnjarska ulica 1 (vhod zadaj)
1230 Domžale

telefon

tel.: 040 511 909 | Martina Dobovičnik
tel.: 051 277 211 | Saša Kos
tel.: 051 277 212 | Lara Jemec in Katja Trdin
tel.: 051 277 210 | Marija Osterman

mail

e-mail: info@rso.si

Vse pravice pridržane © RSO Marija Osterman s.p.

Izvedba: Erpium.com erpium logo